Rejestracja on-line na rok akademicki 2023/24

 

I. Na który stopień Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży dziecko ma zostać zapisane?

KUDiM Koszalin KUDiM Szczecinek
KUDiM Dzieci KUDiM Młodzież KUDiM Dzieci KUDiM Młodzież

Dzieci - uczniowie klas I - V szkoły podstawowej
Młodzież - uczniowie klas VI - VIII szkoły podstawowej

II. Dane dziecka i rodziców / opiekunów prawnych dziecka:

Imię dziecka:

Nazwisko dziecka:


Klasa:

Kontynuacja Nowy Student 

Telefon komórkowy rodzica/opiekuna prawnego:

E-mail rodzica/opiekuna prawnego:

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem KUDiM i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu niezbędnych do działalności Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży (zgodnie z ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych)

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w materiałach filmowych i fotograficznych kolportowanych w każdego rodzaju mediach w celach promocyjnych KUDiM.

Obowiązek informacyjny
Politechnika Koszalińska z siedzibą w Koszalinie, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, jako administrator danych osobowych, informują Pana/Panią, iż:

  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na KUDiM i dokumentowania przebiegu studiów;
  • podane dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119/1 z 04 maja 2016 r.);
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. w tym również w formie profilowania;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 18 miesięcy;
  • obowiązki inspektora ochrony danych pełni Pan Mariusz Lenartowicz, adres e-mail: iod@tu.koszalin.pl i w celu realizacji uprawnień można wysłać stosowną wiadomość;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.